hoangphuc2040
  • Hạng ...
  • Ngọc 674
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 60.94%
  • Chỉ số xã hội 192
  • Chỉ số đam mê 2.80
  • Thời gian tham gia 6 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangphuc20401 - 5 tralacmi
hoangphuc20401 - 1 lovewinter
hoangphuc20403 - 3 vnhello
hoangphuc20401 - 0 ngoctin
hoangphuc20403 - 0 enceallu
hoangphuc20403 - 38 phuongkitty
hoangphuc20402 - 0 saphia
hoangphuc20401 - 0 truongngoctien
hoangphuc20401 - 0 ov2nd
hoangphuc20400 - 1 caroforfun99999
hoangphuc20401 - 7 hdmi2000
hoangphuc20400 - 1 muaxuanden
hoangphuc20400 - 1 njhvuughbkn
hoangphuc20400 - 1 korean
hoangphuc20400 - 1 wibunotsimpttv2k7
hoangphuc20404 - 0 nguyendinhchieu2000
hoangphuc204011 - 0 nghiahung13
hoangphuc20401 - 0 truongnhatruc
hoangphuc20402 - 2 conket
hoangphuc20407 - 1 tuoiconrong
hoangphuc20400 - 1 hiusama
hoangphuc20400 - 2 thuydung25
hoangphuc20402 - 0 alphax
hoangphuc20401 - 0 hoanghaip3103
hoangphuc20403 - 0 namjapanne123
hoangphuc20402 - 0 tuilavn
hoangphuc20403 - 5 nguyennhisopoor
hoangphuc20400 - 1 kiuwanjo986
hoangphuc20405 - 1 thanhvan2021
hoangphuc20402 - 0 ngochang2609
hoangphuc20401 - 0 aibicgiau
hoangphuc20400 - 1 carohcm
hoangphuc20402 - 2 travahuong
hoangphuc20402 - 2 nguyennhisoreall
hoangphuc20401 - 0 paduc
hoangphuc20401 - 0 lolovp
hoangphuc20400 - 3 lamcaro2
hoangphuc20401 - 0 hoahongtan
hoangphuc20402 - 2 loloti
hoangphuc20400 - 4 haianthui
hoangphuc20401 - 0 bunboongbay
hoangphuc20404 - 4 evanst
hoangphuc20403 - 4 thuanvane
hoangphuc20405 - 0 carocanhet
hoangphuc20401 - 0 thichcaro
hoangphuc20404 - 0 lemaipa
hoangphuc20402 - 0 mogghg
hoangphuc20401 - 0 abbasi007
hoangphuc20400 - 1 thuminh1709
hoangphuc20401 - 2 nguyennhisokill
hoangphuc20401 - 0 sieunguabcdfg
hoangphuc20400 - 1 anhlatrumday
hoangphuc20402 - 0 iamrose84
hoangphuc20405 - 5 truongiiiphong
hoangphuc20403 - 2 huytomu
hoangphuc20400 - 2 koka262
hoangphuc20401 - 3 thuykieu
hoangphuc20403 - 2 huinumi123
hoangphuc20402 - 1 heodatan111
hoangphuc20405 - 0 rptvanh
hoangphuc20405 - 0 lengocthai
hoangphuc20402 - 0 vuleeabc
hoangphuc20403 - 0 kynpham
hoangphuc20400 - 6 yephdith
hoangphuc20401 - 0 drnbhmu888
hoangphuc20402 - 0 vozanhxyz
hoangphuc20404 - 1 nghiacaro
hoangphuc20400 - 3 vuabip
hoangphuc20403 - 3 yotohime
hoangphuc20405 - 0 tralena12
hoangphuc20404 - 0 thiengon123
hoangphuc20403 - 0 tungduy7690
hoangphuc20403 - 0 aiquyvocuc
hoangphuc20401 - 0 ttuhaann2k7
hoangphuc20400 - 6 kingofflags
hoangphuc20400 - 1 bentenyson
hoangphuc20404 - 0 clanchung
hoangphuc20402 - 1 giainghi11
hoangphuc20402 - 0 hxmb26
hoangphuc20401 - 0 tpl0410
hoangphuc20405 - 0 chesser
hoangphuc20405 - 0 honhanductue
hoangphuc20406 - 1 chilon5
hoangphuc20400 - 2 muxuden2021
hoangphuc20404 - 0 hieuhd123kl
hoangphuc20401 - 0 huongduong
hoangphuc20404 - 2 lekhuong22
hoangphuc20402 - 0 buinhung
hoangphuc20402 - 0 giakiet
hoangphuc20403 - 1 cocuser
hoangphuc20400 - 2 carocuibap28
hoangphuc204015 - 0 kain98
hoangphuc20401 - 0 ledieu22803
hoangphuc20401 - 0 hoangthiem88
hoangphuc20401 - 1 dangquangadc03
hoangphuc20403 - 0 minzxje
hoangphuc20400 - 2 linhlucden
hoangphuc20407 - 11 simple00000
hoangphuc20401 - 0 keluomxac2411
hoangphuc20401 - 0 martinchannel