donkihote
  • Hạng ...
  • Ngọc 510
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 18.75%
  • Chỉ số xã hội 32
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 11 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có