chubin1999
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,344
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 82.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có