ttttttt
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ttttttt0 - 3 mayakieu
ttttttt1 - 3 giodaingan
ttttttt1 - 12 thinpham
ttttttt0 - 1 btp2k8