chau20
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chau200 - 1 nhatmai
chau200 - 1 cuong97
chau201 - 0 btp2k8
chau201 - 0 xuanhiena3
chau200 - 1 sweetberry