cuibap00
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.92%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 7.45
  • Thời gian tham gia 10 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có