btp2k8
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,010
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 47.92%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 2.67
  • Thời gian tham gia 10 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có