damquangson
  • Hạng ...
  • Ngọc 10
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 13.33%
  • Chỉ số xã hội 15
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có