ctctqlk
  • Hạng ...
  • Ngọc 488
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 79.17%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 2.23
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có