minhcaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 13,968
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 55.36%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có