hann1911
  • Hạng ...
  • Ngọc 367
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có