nvtspto0987
  • Hạng ...
  • Ngọc 68
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 5.26%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.07
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có