huynhtridoan
  • Hạng ...
  • Ngọc 144,092
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 13.33%
  • Chỉ số xã hội 45
  • Chỉ số đam mê 2.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có