quynhgiao
  • Hạng ...
  • Ngọc 682
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.08%
  • Chỉ số xã hội 48
  • Chỉ số đam mê 0.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có