romantic
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,869
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 74.42%
  • Chỉ số xã hội 43
  • Chỉ số đam mê 3.63
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có