robo119
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
robo1194 - 0 phuc12121
robo1191 - 1 robo120
robo1191 - 0 phamvancuong
robo1190 - 2 tttung24