robo097
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
robo0970 - 1 sweetberry
robo0970 - 5 vnvodich1
robo0970 - 2 dinhvanvoi
robo09710 - 2 shubaru
robo0970 - 1 pianooo
robo0970 - 1 botran