robo015
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 22.22%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
robo0156 - 6 lamcaro
robo0150 - 1 pianooo
robo0150 - 2 haicuibap
robo0151 - 1 negus
robo0151 - 0 haihuyen
robo0159 - 4 haizakijin
robo0150 - 1 bestcaro
robo0150 - 1 husky
robo0150 - 1 hunter