mysticalgem
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mysticalgem0 - 3 yukii
mysticalgem0 - 1 teoteo
mysticalgem0 - 4 keosua
mysticalgem0 - 1 pianooo
mysticalgem0 - 3 apollo