fluffy
  • Hạng 50
  • Ngọc 30,671
  • Khiên 9
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 11 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có