kingday
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,514
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 86.67%
  • Chỉ số xã hội 60
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có