tuananh123
  • Hạng ...
  • Ngọc 90
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 2.63%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có