lorion
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
lorion2 - 2 bestcaro
lorion1 - 0 nhatmai
lorion1 - 0 babyboss
lorion1 - 0 cuiganhat
lorion1 - 0 namcute06
lorion7 - 2 botran
lorion3 - 0 thienloi
lorion6 - 1 hippo
lorion5 - 0 mrboo
lorion1 - 0 bexinkk