bonnie1234
  • Hạng ...
  • Ngọc 434
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 30.56%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 0.53
  • Thời gian tham gia 1 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có