hoangquan
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 86.36%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng