tieuphong
  • Hạng ...
  • Ngọc 41,669
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có