simple00000
  • Hạng 72
  • Ngọc 1,452
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có