vhtsmart
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,110
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.48%
  • Chỉ số xã hội 116
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 8 tháng
Giải thưởng
Lịch sử chơi cờ
vhtsmart3 - 1 goomi
vhtsmart1 - 1 thanhlong
vhtsmart0 - 2 botbien
vhtsmart5 - 1 tuimoibietchoi98
vhtsmart1 - 1 phamtuantrinh
vhtsmart2 - 1 nguoivohinh
vhtsmart2 - 1 happykid76
vhtsmart5 - 1 paradol
vhtsmart2 - 4 silvermoon
vhtsmart2 - 0 bluejune
vhtsmart3 - 1 hongtran6789
vhtsmart1 - 4 thanhthanh2k7
vhtsmart2 - 0 cupcake123
vhtsmart2 - 0 sirenhead
vhtsmart1 - 1 hoangquan
vhtsmart1 - 0 nhungggggg
vhtsmart1 - 1 linhdan
vhtsmart1 - 2 director
vhtsmart4 - 2 nhatmai
vhtsmart2 - 1 yeusinhly
vhtsmart1 - 0 freedomman
vhtsmart3 - 0 kimhien15
vhtsmart3 - 1 giotmua
vhtsmart5 - 0 hades
vhtsmart1 - 0 darius
vhtsmart2 - 0 dangphuoctri
vhtsmart1 - 0 cuopbiensoh2o
vhtsmart11 - 2 nqthacker
vhtsmart2 - 0 nolan
vhtsmart14 - 3 supersen
vhtsmart1 - 0 nagato
vhtsmart2 - 0 haicuibap
vhtsmart3 - 0 alibaba
vhtsmart5 - 0 mynno
vhtsmart2 - 0 chuyenluat1
vhtsmart8 - 0 denhayden
vhtsmart4 - 2 heorung18
vhtsmart3 - 0 apollo
vhtsmart8 - 13 sweetberry
vhtsmart0 - 2 hello
vhtsmart3 - 0 noname
vhtsmart6 - 1 scorpius
vhtsmart2 - 0 tranducnam
vhtsmart4 - 0 michnhi
vhtsmart4 - 1 nhabanbo
vhtsmart1 - 0 conganonvcl
vhtsmart4 - 0 kai5576
vhtsmart2 - 13 bestcaro
vhtsmart7 - 16 botran
vhtsmart5 - 0 bexinkk
vhtsmart4 - 0 titus
vhtsmart2 - 0 vuamui
vhtsmart1 - 1 tapchoi
vhtsmart2 - 0 zero123
vhtsmart0 - 4 anhngheo
vhtsmart5 - 3 vikend
vhtsmart3 - 0 cauhoctro
vhtsmart2 - 0 bumtmmt
vhtsmart2 - 0 simple00000
vhtsmart4 - 1 buomchua
vhtsmart1 - 0 tieuling
vhtsmart1 - 0 vanltt
vhtsmart1 - 1 ddd1906
vhtsmart4 - 0 yenthanh
vhtsmart2 - 0 hippo
vhtsmart3 - 0 caochinduoi
vhtsmart1 - 5 rip002
vhtsmart3 - 0 gatan1955
vhtsmart1 - 0 hoangngoan
vhtsmart1 - 0 vchoivuiv
vhtsmart2 - 0 adorabat
vhtsmart3 - 0 dragon
vhtsmart10 - 1 boomx
vhtsmart3 - 1 aconnongthon
vhtsmart6 - 2 thienloi
vhtsmart2 - 0 eketao
vhtsmart5 - 0 aiamcaro
vhtsmart26 - 8 zzzkedanhcapzzz
vhtsmart2 - 0 vinhdt89
vhtsmart2 - 0 bacgiang
vhtsmart5 - 0 flash
vhtsmart4 - 1 teoteo
vhtsmart5 - 0 tieuyeutinh
vhtsmart1 - 1 tankiem
vhtsmart1 - 7 xindunghonem
vhtsmart8 - 3 kakao911
vhtsmart9 - 1 tonyus
vhtsmart6 - 3 krixi
vhtsmart4 - 0 langtu
vhtsmart11 - 0 mrrua
vhtsmart8 - 2 phongca
vhtsmart14 - 4 ruacon
vhtsmart4 - 0 tieuholy
vhtsmart5 - 3 babyboss
vhtsmart7 - 0 lucky
vhtsmart6 - 0 keosua
vhtsmart4 - 0 thimhuong
vhtsmart2 - 1 cutra01
vhtsmart5 - 1 sieuga
vhtsmart3 - 1 kulito